Chateau Ksara S.A.L., Beirut (Lebanon)

Chateau Ksara S.A.L.
Nakhle Hanna blg. 5th floor, Charles Malek Ave.
16-6184
Beirut
Lebanon
Company phone: 
+961 (1) 20071-5
Company fax: 
+961 (1) 20071-6
Company mail: