Master Gao Brewing Co. of Nanjing, Nanjing (China)